MR

Wat is een Medezeggenschapsraad

Iedere school heeft een medezeggenschapsraad (MR). De MR overlegt met de directie en het schoolbestuur over belangrijke schoolzaken, zoals verbeteringen in het onderwijs, het vaststellen van vakanties en vrije dagen, arbeidsomstandigheden, leerplannen en zorgplannen, veiligheid op school, fuseren met een andere school en de manier waarop men ouders wil laten meehelpen in het onderwijs en bij andere activiteiten.

 

Samenstelling van de MR

In de medezeggenschapsraad van het basisonderwijs zitten vertegenwoordigers van de ouders (de oudergeleding) en vertegenwoordigers van de personeelsleden (de personeelsgeleding). Alle  ouders en personeelsleden kunnen zich verkiesbaar stellen voor de medezeggenschapsraad. De zittingsduur van de leden in de MR is drie jaar. De medezeggenschapsraad van onze school bestaat momenteel uit acht leden.

 

Oudergeleding:

-              Rogier Stout (voorzitter)

-              Joost van Bilsen

-              Maaike Vlieger

-              Yvonne van der Ploeg

 

Leerkrachtgeleding:

-              Dineke Cosijnse

-              Ria vd Vlag

-              Ingrid Smith

-              Linda Planjer 

 

Taken Medezeggenschapsraad

De MR neemt standpunten in over datgene wat de schooldirectie doet of laat. De MR oordeelt over de (beleids)voorstellen van de directie; de lijnen die door de directie worden uitgezet en de wijze waarop de lijnen worden uitgevoerd. Daarbij kan de MR zelf ook met voorstellen komen. Kort gezegd gaat het maar om één ding; het reilen en zeilen van de school.

 

Bevoegdheden

Alle bevoegdheden van de medezeggenschapsraad staan in de Wet Medezeggenschap op Scholen

(WMS). De MR heeft algemene en bijzondere bevoegdheden oftewel rechten. De algemene rechten zijn het informatierecht, het recht op overleg en het initiatiefrecht. De bijzondere bevoegdheden zijn het instemmingsrecht en adviesrecht.

Instemmingsrecht wil zeggen dat het bestuur een voorgenomen besluit niet eerder mag uitvoeren dan nadat de medezeggenschapsraad ermee heeft ingestemd. Bij het adviesrecht geldt dat het bestuur een negatief advies van de medezeggenschapsraad beargumenteerd naast zich neer mag leggen.

 

Wat heb ik aan de MR?

De MR is een vertegenwoordiging van de ouders en het personeel, door verkiezingen gekozen.

Iedere ouder of ieder personeelslid kan dus contact opnemen met een lid van de MR over zaken die de school betreffen. De MR is niet de spreekbuis voor individuele aangelegenheden.

 

Wat doet de MR niet!

De MR is er wél om de belangen van ouders en kinderen in de school te behartigen. De MR is er niet om individuele problemen tussen ouders/kinderen en de school te bespreken. We gaan er vanuit dat u individuele problemen bespreekt met de leerkracht, de directie of het schoolbestuur.

 

 

Wat kan ik voor de MR betekenen?

Door informatie te verstrekken proberen we de ouders en het personeel meer inzicht te geven in het werk dat de MR-leden doen. Dit doen we door middel van publicatie van de notulen maar ook berichten via "Mijn School".

Een stuk “feedback” van ouders kan richting geven aan de koers die de leden van de MR moeten bewandelen. Tenslotte zitten de MR-leden als afgevaardigden van alle ouders en personeelsleden in de MR.

 

Hoe kan ik de MR bereiken ?

Indien u een vraag heeft of meer wilt weten over de MR kunt u contact opnemen met de MR leden. U kunt hiervoor een mail sturen naar het gemeenschappelijke e-mail adres: mr.deborg@ckcdrenthe.nl

 

De MR is ook te volgen via de website van www.basisschooldeborg.nl onder het kopje “ouders” en vervolgens “MR”. Via de mail kan men ook ideeën, suggesties of opmerkingen verzenden naar de MR.

 

Documenten

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Door op ‘Akkoord’ te klikken of door te gaan met gebruik van de website ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.


Of klik hier voor meer informatie.