MR

De medezeggenschapsraad (hierna te noemen MR) bestaat uit vier door de ouders gekozen vertegenwoordigers en vier leerkrachten. Veranderingen op beleidsgebied worden in dit orgaan besproken. De MR vergaderingen zijn openbaar, tenzij anders is aangegeven. Naast een MR voor onze school is er ook een GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad). Deze raad bespreekt alle gemeenschappelijke beleidszaken die betrekking hebben op alle scholen van de stichting.Oudergeleding:
Erik Hollander (voorzitter)
Andrea Hut
Rogier Stout
Joost van Bilsen

Leerkrachtgeleding:
Anita Zandberg
Ria vd Vlag
Ingrid Smith
Linda Planjer (secretaris)

Notulen 13 november 2016

 

1. Scholen met succes

50% Van de formulieren is ingevuld (digitaal)

In vorige jaren was het percentage hoger. Zou het een rol kunnen spelen dat het dit jaar een digitale versie was? Wellicht moet het volgend jaar toch weer een enquête op papier zijn?

Bovendien was het een erg lange enquête. Te lang misschien, waardoor de mensen afhaakten?

De vragen waren ook niet altijd even duidelijk gesteld.
 

2. CAO

Sinds 1 juli 2016 is er een nieuwe cao primair onderwijs.

Onder de leerkrachten is er al langere tijd onrust over de werkdruk die nog steeds groter wordt, ondanks de nieuwe cao. De 40-urige werkweek is bedoeld als instrument om de werkdruk inzichtelijk te maken, maar het is juist werkdrukverhogend

Alle leerkrachten hebben een overzicht van de uren die dit schooljaar gemaakt worden, inclusief de uren deskundigheidsbevordering en de professionaliseringsuren. Op papier klopt het, maar in de praktijk voelt dat niet zo. De leerkrachten hebben niet voldoende tijd om de zaken die met het daadwerkelijke lesgeven te maken hebben af te krijgen.

De opslagfactor is 40 %, maar het lukt niet om het werk binnen die 40 % te doen.

Voorstel is dat de personeelsleden van de MR met Annemieke gaan overleggen over de hoge werkdruk.
 

3. Notulen MR d.d.11 oktober 2016

In de groepen 1 zijn afspraken gemaakt over de groepsapp van ouders van een klas. We gaan met Annemieke overleggen of er schoolbreed een protocol moet komen voor de groepsapp van ouders van een klas. Een groepsapp waarin alleen de klassenouders wat noteren, het is dus vooral eenrichtingsverkeer. Alleen indien echt nodig kunnen de ouders daarop reageren.
 

4. Mededelingen/rondvraag

Er wordt gesproken over de invalproblematiek en over het gebruik van het ouderportaal.