De Borg levert kwaliteit

Jaarlijks bekijken directie, team en bestuur of er veranderingen doorgevoerd moeten worden ter verbetering van het functioneren van onze school in al haar aspecten. Hiervoor wordt een vierjaren plan opgesteld, het schoolplan. Het schoolplan omvat de verbeteringspunten voor 2015-2019.

Door de jaarlijkse evaluatie blijven we betrokken bij onze verbeterpunten. We leggen onze resultaten en afspraken vast en stellen eventuele verbeterpunten bij. Indien nodig volgt het hele team of een aantal leerkrachten scholing.

Zowel interne als externe kanalen leveren ons informatie voor nieuwe verbeterpunten:

Interne kwaliteitscontrole

We vragen ouders en leerlingen om de enquête “Scholen met succes” in te vullen. Deze enquête wordt één keer in de twee jaar afgenomen. De uitkomsten hiervan worden als verbeterpunten in het schoolplan opgenomen.

Externe kwaliteitscontrole

Eens per vier jaar wordt onze school bezocht door de inspecteur. Hieruit komen aanbevelingen naar voren die we verwerken in ons schoolplan.

In november 2013 is de school bezocht door de inspecteur van het onderwijs. Uit het verslag van de inspectie blijkt dat de Borg het onderwijs op een goede manier verzorgt. De resultaten liggen boven het landelijk gemiddelde.

Eenmaal in de vijf jaar wordt onze school bezocht door een aantal Daltonvisiteurs. Zij beoordelen het Daltononderwijs op onze school en beslissen over de verlenging van het certificaat (voor vijf jaar).